MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

Ngày đăng : 16-08-2018

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

Application Form

I. THÔNG TIN HỌC SINH/ Pupil Information

Họ tên/ Full name:                                                                 Giới tính/ Gender:

Ngày sinh/ Date of birth:

Địa chỉ nhà/ Home address:

II. THÔNG TIN CHA MẸ HỌC SINH/ Parents information

Họ tên phụ huynh/ Parents name

Điện thoại/ Tell:                                                                  Email:

Facebook:

Liên lạc trong trường hợp khẩn cấp/ Emergency contact:

III.  CHỮA TRỊ Y TẾ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP/ Emergency treatment waive

Tôi hiểu rằng trung tâm đã cố gắng liên hệ với tôi trước khi điều trị cho con em tôi.

Tôi ủy quyền cho các nhân viên và giáo viên trường thực hiện sơ cấp cứu cho con em tôi trong trường hợp cần thiết.

I understand that center has tried to contact me before treatment for my child. I authorized the staff and teachers do to aid my child in case of necessity

Chữ ky/ Sinagture:

IV. SỬ DỤNG HÌNH ẢNH, VIDEO/ Using photo, Video

Tôi cho phép trung tâm Emax English được phép chụp hình, quay phim có con tôi để đưa lên website, trang facebook của trung tâm để quảng cáo trung tâm và các chương trình của trung tâm.

I allow Emax English center filming and taking photo my child to bring up center’s website, advertise center and center programs.

Chúng tôi đồng ý với các nội dung trong phiếu đăng ký nhập học trên./.

Họ tên/ Full name:

Chữ ký/ Signature: